සිංහල | தமிழ் | English
අප අමතන්න – Information technology Resource Development Authority(W.P)
January 25, 2017

අප අමතන්න


තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත්
සංවර්ධන අධිකාරිය,
ශ්‍රී සංගරාජ මාවත,
  කොලඹ 10.

පොදු :- 0112381125
සභාපති :- 0112381123
අධ්‍යක්ෂ :- 0112332290
AD(තොරතුරු) :- 0112381123
AD(මුල්‍ය) :- 0112326322
AD(පුහුණු) :- 0112444032

ෆැක්ස් :- 011-2381122

ඊමේල් :- info@itrdi.wpc.gov.lk

Get In Touch