සිංහල | தமிழ் | English
Information technology Resource Development Institute(W.P) – ITRDI-WP
 

තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය

අපගේ සේවාවන්

ITRDI-WP ප්‍රධාන සේවාවන්
Go to පුහුණු වැඩසටහන්

පුහුණු වැඩසටහන්

අප ආයතනය විසින් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, මණ්ඩල, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ පළාත් පාලන ආයතන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි දීර්ඝ කාලීන හා කෙටි කාලීන පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන් පවත් වනු ලබයි.

Go to වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය

අප ආයතනයයේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් නවතම වෙබ් අඩවි සංවර්ධන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ජාත්යවන්තර මට්ටමේ, සිත් ඇඳ ගන්නා සුළු වෙබ් අඩවි සේවාදායකයන් හට නිර්මාණය කර දෙනු ලබයි.

Go to මෘදුකාංග සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය

රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන සඳහා ඉතා උසස් තත්වයේ මෘදුකාංග අප විසින් නිර්මාණය කරනු ලබයි. විවෘත මුලාශ්‍ර භාවිතා කරමින් වෙබ් අඩවි පාදක කර ගත් මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීමේ විශේෂඥ දැනුමක් අප සතුව ඇත.

Go to උපකාර හා නඩත්තුව

උපකාර හා නඩත්තුව

අප ආයතනයේ තාක්ෂණික සේවය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනුයේ රජයේ ආයතන සහ ලොකු, කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා යි. මෙම සේවායේ දී, පරිගණක සඳහා තාක්ෂණික උදවු සපයන අතර, පරිගණක නඩත්තු කිරීම් හා අලුත්වැඩියා කිරීම් ද සිදු කරනු ලබයි.

අප ආයතනය මඟින් නිර්මාණය කරන ලද නව වෙබ් අඩවි.

නිල වෙබ්අඩවිය

අප ආයතනයේ නියමුවන්

ගරු. කේ.සී.ලෝගේෂ්වරන්

ආණ්ඩුකාරතුමා

ගරු. ඉසුර දේවප්‍රිය

ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා

ගරු. රංජිත් සෝමවංශ

අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා

ගරු. එස්.ජී.විජයබන්ධු

අධ්‍යාපන ලේකම්

නවතම ප්‍රවෘත්ති

පරිශීලකයන් සදහා නවතම ප්‍රවෘත්ති

අප හා සම්බන්දවන්න

ඔබේ අදහස අපට දන්වන්න